برابر با نسبت سود یک شرکت به تعداد سهام عادی در دست سهامداران است.