حساب های بانکی

شماره حساب ها

بورس اوراق بهادار
بانک سامان
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
849-40-3837793-1 سرو کارگزاری راهین IR810560084904003837793001
بانک شهر
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
1001001589492 گاندی کارگزاری راهین IR540610000001001001589492
بانک تجارت
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
0000104314554 تخصصی بورس کارگزاری راهین IR440180000000000104314554
بانک ملی
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
0116622028003 بورس اوراق بهادار کارگزاری راهین IR950170000000116622028003
بانک پاسارگاد
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
415-110-16080898-1 بورس اوراق بهادار تهران کارگزاری راهین IR650570041511016080898001
بورس انرژی
بانک ملی
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
0117379879009 (معاملات سلف) بورس اوراق بهادار کارگزاری راهین IR790170000000117379879009
بانک ملت
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
9884368020 (معاملات فیزیکی) ونک تک کارگزاری راهین IR310120000000009884368020
بورس کالا
بانک ملت
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
9868965051 بورس کالا کارگزاری راهین IR660120000000009868965051
9869861364 ونک تک کارگزاری راهین IR480120000000009869861364
© کپی‌رایت - شرکت کارگزاری راهین