کارمزد معاملات تمامی گروه‌های کالایی به جز اموال غیرمنقول - کالاهای غیرتنظیم بازار

عنوان

خرید

فروش

جمع

کارمزد به میلیون ریال

حداکثر مبلغ کارمزد خرید

حداکثر مبلغ کارمزد فروش

جمع

کارمزد سازمان بورس

0/00032

0/00048

0/0008

80

120

200

کارمزد شرکت بورس کالای ایران

0/00045

0/00045

0/0009

200

200

400

کارمزد کارگزار

0/00162

0/00162

0/00324

600

600

1,200

جمع

0/00239

0/00255

0/00494

880

920

1,800

 

کارمزد معاملات تمامی گروه‌های کالایی به جز اموال غیرمنقول - کالاهای تنظیم بازار

عنوان

خرید

فروش

جمع

کارمزد به میلیون ریال

حداکثر مبلغ کارمزد خرید

حداکثر مبلغ کارمزد فروش

جمع

کارمزد سازمان بورس

0/0002

0/0003

0/0005

90

90

180

کارمزد شرکت بورس کالای ایران

0/00045

0/00045

0/0009

200

200

400

کارمزد کارگزار

0/00117

0/00117

0/00234

270

270

540

جمع

0/00182

0/00192

0/00374

560

560

1,120

* سقف کارمزد دریافتی بورس کالای ایران در معاملات رینگ صادراتی از هر طرف معامله 400 میلیون ريال می‌باشد